Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Spolupráce průmyslu s vysokými školami přináší růže

Nutnou podmínkou pro ekonomický růst kterékoliv země je dnes konkurenceschopnost domácích firem v globalizované ekonomice. Ta spočívá zejména v inovacích, které ovšem nezačínají samy od sebe, nýbrž potřebují podmínky ke svému vzniku. Podíváme-li se na věc chronologicky, pak první a samozřejmou podmínkou je vzdělání. Teoretické i praktické, kvalitní, stále rozvíjené a stále doplňované vzdělání, které je základem i součástí rozvoje a růstu v oblastech nezbytných pro inovaci. V oblastech, které lze shrnout třemi důležitými, zásadními pojmy: věda, výzkum a vývoj.

Industry and higher education

Nutná podpora státu

Chce-li se země prosadit na světovém trhu, musí do vědy, výzkumu a vývoje investovat a poskytnout jim podporu. Naštěstí Česká republika takovou podporu poskytuje a v současné době u nás sídlí 48 výzkumných center pro vědu a vývoj s různorodým zaměřením, od strojírenství přes nanomateriály a membránové procesy až po chemii.

Vědecký výzkum je neoddiskutovatelně přínosem pro každého. Úspěch v chemickém výzkumu je zásadně důležitý pro pokrok v moderní medicíně stejně jako ve stavebnictví či ve strojírenském průmyslu, ať už při výrobě automobilů, nebo domácích spotřebičů. A jelikož vědecký výzkum hraje tak významnou roli v každodenním životě, pro zemi je vlastní špičková a prvotřídní vědecká sféra stěžejním zájmem.

Věda, výzkum a inovace obvykle začínají netradičním pohledem na tradiční skutečnosti. Přijmeme-li toto tvrzení, pak by bylo nemoudré, ne-li přímo nezodpovědné, nevyužít možnosti spolupráce výzkumných center s vysokými školami. Taková spolupráce, bude-li produktivní, přinese výhody oběma stranám a urychlí a zkvalitní vývojově vědeckou činnost v budoucnosti.

Inspirativní pohled do zahraničí

Na okamžik se zastavme v zemi, kde vysokoškolské vzdělání představuje jednu z nejnákladnějších finančních investic, v USA. Roční náklady tady v roce 2016 představovaly přes 80 procent ročního průměrného platu. Existuje zde systém stipendií a grantů, a pokud jste šikovným a úspěšným studentem, přinese vám to finanční úlevu. Také si vás může vybrat renomovaná firma a nabídnout vám spolupráci formou tzv. internshipu. V nejlepším případě placeného.

Takový internship, ať už placený, či ne, je velmi žádaný. Může vést k nabídce zajímavého zaměstnání hned po škole a každopádně dobře vypadá v životopise. Existují i další formy spolupráce, jako work-study, kde jeden semestr pracujete, jeden studujete. Nemíníme zde rozebírat americký školský systém, naším záměrem je ukázat, že spojení studia a současné práce v oboru je zde již dlouhá léta využíván. A to k oboustrannému užitku.

U nás jsme na dobré cestě

České republice asi finanční tlak ve spojení se vzděláním není tak veliký jako v USA, nicméně spolupráce firem a průmyslových podniků se studenty zajisté přináší stejné výhody. Studenti mají možnost poznat praktickou stránku studovaného oboru, zaměstnavatelé mají možnost poznat budoucí případné zaměstnance a obě strany mají možnost dělat promyšlená informovaná rozhodnutí.

 „Vědu dělají mladí. Mladí vědci přinášejí nové nápady, mají nové možnosti informačních zdrojů, jsou ochotni cestovat a jsou ochotni pracovat v týmu,“ říká doc. Ing. Jaromír Lederer, místopředseda představenstva výzkumně vzdělávacího centra Unipetrolu UniCRE. „A škola jednoznačně potřebuje průmysl. Potřebuje impulzy z průmyslu, potřebuje témata z průmyslu, potřebuje znát, jaké jsou strategické plány průmyslových podniků, aby vzdělání nesměřovalo někam jinam než průmyslový obor. Pro školu je průmysl vlastně polem realizace – místem, odkud se berou impulzy, personální kontakty a koneckonců i peníze.

„Řekl bych, že tím nejpodstatnějším, možná tím úplně nejdůležitějším, jsou osobní dennodenní kontakty. Pro nás je dobré vědět, že pokud máme nějaký problém v průmyslu, víme, komu zavolat,“ vyjádřil se dále o spolupráci doc. Ing. Lederer.

Přínos pro všechny strany

Výsledek této spolupráce je tedy zjevně víceúčelový. Výzkumná centra získají budoucí spolupracovníky s čerstvými nápady a přístupy k řešení stávající problematiky. Studenti zase dostanou kvalitní praktické vzdělání, které lze využít na pracovním trhu. A obě strany si vytvoří znamenité kontakty do budoucnosti.

Zkrátka nepřijde ani širší veřejnost. Země získá zdroj schopných a důkladně vzdělaných vědců a zaměstnanců a stejně tak i výzkumná centra s průkopnickým a novátorským přístupem. A tato kombinace dokonale podporuje celkový rozvoj země.

Příkladná spolupráce VŠCHT a UniCRE

Jedna z nejpřínosnějších spoluprací existuje mezi Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) a výzkumně vzdělávacím centrem Unipetrolu UniCRE.

V únoru 2015 se pracoviště VŠCHT přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor Unipetrolu v Chemparku Záluží. Škola takto nabízí svým studentům nejen umístění v průmyslovém areálu, ale i aktivní účast ve výzkumně vzdělávajícím centru UniCRE.

K recipročnímu výnosu této spolupráce se blíže vyjádřil ředitel úseku a inovací v UniCRE Ing. Jiří Hájek: „Z pohledu studentů podílejících se na řešení komerčních projektů spatřuji přínos především v reálném uplatnění znalostí získaných v rámci studií na VŠ. Studenti jsou konfrontováni s reálnými potřebami průmyslu, mají možnost získat reálnou představu o významu prováděné práce, a v některých případech je možné i mluvit o přijetí vlastní spoluodpovědnosti za předané výsledky. Spolupráce v tomto formátu tak vede studenty k posílení vnitřní potřeby, cílené na dosažení kvalitních a věrohodných výstupů. Na druhou stranu výzkumné centrum i technologický podnik v rámci zapojení studentů získá nové myšlenky, pohledy a přístupy k řešení problematiky, která může být dosud řešena tradičním přístupem.“

Zapojení i středních škol

 „UniCRE se rovněž podílí i na rozvoji vzdělávání žáků středních škol. V této souvislosti studenti VŠ umožnují vytvořit určité komunikační rozhraní, kde na jedné straně jsou žáci střední školy, pohybující se v dynamickém moderním světě technologií, a na druhé straně jsou pak inovátoři z řad zaměstnanců, vnímající mnohdy reálie dnešního světa pohledem rodičů. Jelikož z vlastní zkušenosti vím, jak je sblížení obou světů zejména ve věku dospívání obtížné, vnímám zapojení studentů VŠ do vzdělávacích projektů mladších následovníků jako velmi přínosné,“ pokračuje Ing. Jiří Hájek.

Tato spolupráce vysoké školy s průmyslovým podnikem určitě není unikátní, nicméně je zásadně důležitá pro naši budoucnost. A proto upřímně doufáme, že se stane běžnější a používanější i v mnohem širším měřítku. Držíme palce!